Farní Charita
novinka
volna kapacita

NÁŠ TÝM


Mgr. Jana Glaserová Jana Glaserová

Vystudovala Sociální práci na TU Liberec, dále obor pedagog volného času se zaměřením na výtvarnou a dramatickou výchovu na UJEP v Ústí nad Labem. Ukončen dlouhodobý Výcvik pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu – poradenský. Je proškolená v metodě My Backpack, pro zpracování přechodu dětí v náhradní rodinné péči.

V současné době je přihlášena do dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Integrované rodinné terapii (Anima-terapie) a je účastníkem výcviku Terapie hrou.

Od roku 2005 vede Centrum pro pěstounské rodiny Farní charity Česká Lípa. Kde v současnosti vede také středisko Sociálních služeb. Svou práci zaměřuje na zpracování historie dětí v pěstounské péči, práci s biologickým rodičem, podporu dětí z náhradních rodin ve školách. Příležitostně lektoruje vzdělávání pro pěstouny, pedagogy i další odborné pracovníky. Je k dispozici v rámci poradenství školám i dalším odborníkům pracujících s náhradní rodinou. Pracuje se zájemci o náhradní rodinnou péči a doprovází převážně pěstouny na přechodnou dobu.

Pracovní zkušenosti v sociální oblasti získala v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (pozice vychovatel), dále lektorské dovednosti v oblasti práce s dětmi i dospělými v rámci volnočasových aktivit zaměřených na výtvarné činnosti a keramiku (vlastní NNO, DDM Česká Lípa) a při spolupráci s pedagogickým centrem v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. Sama má osobní zkušenost v rámci pěstounské péče, kdy pečovala cca 5 let o chlapce, se kterým absolvovala 2,5 roku terapie v oblasti poruch attachmentu u PhDr. Jany Kovařovicové.


Bc. Jana Háblová Bc. Jana Háblová

Vystudovala Sociálně právní činnost na VOŠ v Mostě, poté obor Sociální politika a sociální práce na FSE Univerzity Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala vzdělávání v oblasti zpracování historie dítěte v pěstounské péči, attachmentu, terapeutického rodičovství.Je proškolená v metodě My Backpack, pro zpracování přechodu dětí v náhradní rodinné péči.

Od roku 2017 pracuje v Centru pro pěstounské rodiny jako klíčová(sociální) pracovnice. Poskytuje odborné poradenství, plánuje průběh pěstounské péče v souladu s individuálním plánem dítěte, zajišťuje bezpečný kontakt dítěte s biologickým rodičem. Doprovází pěstouny s dlouhodobou péčí. Před nástupem do CPR pracovala jako sociální pracovník v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem.


Bc. Eliška Janovská Eliška Janovská

Vystudovala Speciální pedagogiku – vychovatelství na UJAK v Praze, absolvovala vzdělávání v oblasti zpracování historie dítěte v pěstounské péči, attachmentu, terapeutického rodičovství. Je proškolená v metodě My Backpack, pro zpracování přechodu dětí v náhradní rodinné péči.

Od roku 2019 pracuje v Centru pro pěstounské rodiny jako klíčová (sociální) pracovnice. Poskytuje odborné poradenství, plánuje průběh pěstounské péče v souladu s individuálním plánem dítěte, zajišťuje bezpečný kontakt dítěte s biologickým rodičem. Doprovází pěstouny s dlouhodobou péčí.

Před nástupem do CPR pracovala jako asistent pedagoga v ZŠ a MŠ Moskevská Česká Lípa, dále pak jako aktivizační pracovnice a posléze sociální pracovnice v Domově pro seniory Pampeliška ve Stráži pod Ralskem.


Mgr. Marta Vaňková Marta Vaňková

Vystudovala Speciální pedagogiku – etopedii na PedF UK, absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Integrované rodinné terapii (Anima-terapie), výcviky v Terapii partnerského vztahu (LIPPP), Metodě zvládání vzteku (LOM), Krizové intervenci, Motivačních rozhovorech, kresebné diagnostické metody a další. Je certifikovaným koučem Kids´ skills. Aktuálně je v Komplexním výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu, kde získala mezinárodní certifikát v dyadické vývojové psychoterapii.

Od roku 2003 pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými, s klienty ve VTOS či vazebně stíhanými. Vede individuální, rodinné, párové a skupinové terapie. Zaměřuje se na práci s rodinou, vztahové obtíže, rizikové chování, závislosti a poruchy rané citové vazby. Příležitostně lektoruje kurzy pro rodiče, pěstouny, pedagogy i další odborné pracovníky.

Pracovní zkušenosti získala ve školských zařízeních (Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Dětský diagnostický ústav Dobřichovice, Středisko výchovné péče Liberec a Česká Lípa), neziskovém sektoru (LAXUS z.ú., Diuso.s.), aktuálně pravidelně spolupracuje s Centrem pro pěstounské rodiny Farní charity Česká Lípa a Krok pro všechny generace o. s.


Mgr. Aleš Vaněk Aleš Vaněk

Vystudoval sociální práci na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, učitelství pro střední školy na HTF Univerzity Karlovy a rozdílové studium speciální pedagogiky na Pedf Univerzity Karlovy. Absolvoval řadu kurzů orientovaných na práci s dětskými i dospělými klienty (Krizová intervence, Motivační rozhovory, Práce s deprivovaným dítětem, Kresebné diagnostické metody - FDT…). Je absolventem dlouhodobého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch, aktuálně je frekventantem výcviku v Terapii partnerského vztahu.

Profesně se od počátku orientuje na klienty s poruchami chování. Pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze, Dětském domově Lety, Dětském diagnostickém ústavu v Liberci, Středisku výchovné péče Česká Lípa. V současné době pracuje jako vedoucí Centra poradenských služeb pro klienty v konfliktu se zákonem v neziskové organizaci poskytující sociální a adiktologické služby. Díky zkušenostem práce s klienty všech věkových kategorií se nyní orientuje na práci s celou rodinou. Je lektorem specializačního studia pro školní metodiky prevence.


Daniel Glaser Daniel Glaser

Vystudoval Střední podnikatelskou školu v České Lípě. V současné době je studentem ekonomické fakulty TU v Liberci, obor Management služeb.

Od roku 2019 je odborným konzultantem projektu Dlouhodobá terapeutická péče, který administruje a vede organizačně. Plánuje terapeutickou práci, komunikuje s klienty a vede výkaznictví projektu. Na Centru pro pěstounské rodiny pracuje na částečný úvazek a je k dispozici v době terapií.

paticka zpátky na charitu